Reklamace

Reklamace zboží je součástí obchodních podmínek. Kompletní obchodní podmínky naleznete na našich webových stránkách.

Reklamace

V oprávněných případech dodavatel (nebo servis) zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Pro dopravu zboží k reklamačnímu řízení k dodavateli lze použít některou z následujících služeb: Česká pošta, DPD, GEIS, PPL, DHL, Toptrans apod. Zboží nezasílejte vlakovou přepravní službou ani poštou na dobírku – nebude přijato! Dodavatel nemůže zajišťovat dopravu z vlakového skladu do firmy, ověřovat a přebírat dobírkové zásilky. Dopravné v rámci reklamace jde k tíži kupujícího, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu těchto nutných nákladů na dopravu. Místem uplatnění reklamací je sídlo dodavatele.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

• jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

• na e-mailovou adresu provozovatele,

• poštou na adresu prodávajícího,

• telefonicky na tel. č.:325 610 462

• osobním doručením na adresu provozovatele,

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží, pokud to je možné, tak v originálním obalu, nebo alespoň vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu: MedHelp, s.r.o., Kolínská 133, 290 01 Poděbrady-Kluk

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Prodávající je povinen vystavit při uplatnění reklamace reklamační protokol. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

Váš košík: Cena celkem: 0,- Kč